Aleja lipowa w Grotnikach jest zagrożona

Radni gminy Zgierz rozważają zdjęcie szczególnej ochrony z pomnika przyrody, jakim jest unikalna aleja lipowa w Grotnikach. Projekt uchwały znajduje się na stronie http://bip.gminazgierz.pl/a,55154,projekty-uchwal-na-xxxv-sesje-rady-gminy-zgierz-zaplanowana-na-dzien-25-maja-2021-r.html. Czytamy w nim, co następuje:

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.45 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2020 r. poz. 55, poz. 471, poz.1378) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody „alei lipowej” składającej się ze 180 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, rosnących po obu stronach drogi gminnej (ul. Lipowa), na działce ozn. nr ewid. 38, w miejscowości Grotniki, obręb Grotniki, gm. Zgierz, ustanowionego uchwałą nr XXXVII/362/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pomnika przyrody „alei lipowej” w granicach administracyjnych gminy Zgierz.

§ 2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z realizacją inwestycji celu publicznego dotyczącej „Przebudowy linii napowietrznej SN oraz stacji słupowej, obejmującej demontaż linii napowietrznej SN, budowy linii kablowych SN, linii kablowych nN,

Nasz niepokój wywołuje przede wszystkim fakt, że projekt uchwały został przygotowany bez konsultacji z kompetentnym dendrologiem, który powinien określić warunki i możliwości przeprowadzenia planowanych prac. Brak również gwarancji przestrzegania przez wykonawcę warunków prac określonych w projekcie uchwały. W szczególności nie określono trybu nadzoru nad pracami oraz odpowiedzialności wykonawcy.

W przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie Linda wystosowało pismo do rady i wójta gminy Zgierz. Treść pisma dostępna jest tu: Pismo w sprawie ul.Lipowej.

 

Comments are closed.