Zamknięcie projektu „Budowa ogródka rekreacyjnego”

Stowarzyszenie Linda przystąpiło w 2017 roku do realizacji projektu pod nazwą „Budowa ogródka rekreacyjnego”, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu przylegającego do Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A. Stowarzyszenie Linda miało być stroną realizującą Projekt i organizującą prace poprzez woluntarystyczne zaangażowanie swoich członków, Urząd Gminy Zgierz miał udostępnić teren, zaś środki finansowe miały pochodzić z zewnątrz. Beneficjentami Projektu byliby wszyscy mieszkańcy, co istotne – Stowarzyszenie z tytułu jego realizacji nie odniosłoby żadnych pożytków finansowych. Została podpisana stosowna umowa, przygotowana przez Urząd Gminy w Zgierzu oraz rozpoczęły się prace przygotowawcze.

W wyniku analizy Umowy, już po jej podpisaniu, stwierdziliśmy, że posiada ona formalne wady, polegające na nałożeniu na Stowarzyszenie Linda obowiązku ponoszenia kosztów eksploatacyjnych całego obiektu, w tym: opłat za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz nieczystości płynnych. Koszty te były dotychczas ponoszone przez Urząd Gminy w Zgierzu i taki stan powinien pozostać utrzymany. Stowarzyszenie nie posiada własnych środków finansowych, nie pobiera składek członkowskich oraz nie jest jeszcze uprawnione do otrzymywania 1% odpisu podatku dochodowego. Niezależnie od braku środków finansowych, nałożenie obowiązku finansowego było nieuzasadnione ze względu na fakt, iż wszystkie te opłaty powstają bez związku z użytkowaniem terenu, który miał być zagospodarowany – są one pochodną użytkowania Świetlicy Wiejskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Linda zwrócił się do Wójt Gminy Zgierz z prośbą o sprostowanie Umowy. Pomimo wstępnych deklaracji, Umowa nie została zmieniona. Po sześciu miesiącach bezskutecznych monitów, wobec braku działania ze strony UG, Zarząd Stowarzyszenia wypowiedział warunkowo Umowę, kierując do Wójt Gminy Zgierz pismo następującej treści:

Wypowiedzenie umowy użyczenia nr ZG.6850.128.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza Kontrewers „Linda”, reprezentowane przez:

  1. Annę Bednarek – Prezesa Zarządu
  2. Genowefę Ambroziak – Członka Zarządu,

na mocy §4 umowy użyczenia nr ZG.6850.128.2017 z dnia 23.10.2017 roku wypowiada niniejszym umowę użyczenia nr ZG.6850.128.2017 z zachowaniem miesięcznego okresu obowiązywania, biegnącego od dnia 13.11.2018 roku.

Powodem wypowiedzenia wzmiankowanej umowy są zawarte w niej w §8 zapisy o ponoszeniu przez Stowarzyszenie Linda kosztów eksploatacyjnych obiektu – Świetlicy Wiejskiej – które pozostają bez związku z realizowanym projektem pn. „Budowa ogródka rekreacyjnego w Jedliczu A, ul. Długa 36”.

Jednocześnie Stowarzyszenie Linda deklaruje wolę wycofania niniejszego wypowiedzenia w trakcie miesięcznego okresie jego obowiązywania, pod warunkiem podpisania aneksu do umowy użyczenia nr ZG.6850.128.2017, lub osobnego porozumienia o analogicznej treści. Propozycja aneksu stanowi załącznik do niniejszego wypowiedzenia umowy.

Oczekiwaliśmy akceptacji przesłanego przez nas aneksu, lub podpisania innego o adekwatnej treści. Z nieznanych nam powodów Wójt Gminy Zgierz nie podjęła tematu i w przewidzianym Umową terminie przestała ona obowiązywać. Tym samym Stowarzyszenie Linda, z dniem 13 grudnia 2018 roku, zamknęło ze swojej strony projekt budowy ogródka rekreacyjnego.

Comments are closed.