Stowarzyszenie Linda wspiera mieszkańców w sprawie Ośrodka Zdrowia w Grotnikach

Przedstawiciele Stowarzyszenia Linda włączyli się do działań mieszkańców Grotnik, Ustronia, Jedlicza A i Jedlicza B, którzy czynnie wystąpili przeciwko uchwale Rady Gminy Zgierz, w wyniku której Ośrodek Zdrowia w Grotnikach może zaprzestać działania w dotychczasowej formule.

W obawie o losy Ośrodka Zdrowia, mieszkańcy wystosowali list do wójta i rady gminy o następującej treści: OZ_Pismo_SołtysiPismo to zostało przez adresatów zignorowane, zaś podjęta przez radę gminy uchwała była przeciwna woli mieszkańców. W następstwie tego zostało zwołane w dniu 17.10.2019 zebranie wiejskie, w którym uczestniczyli Prezes, przedstawiciele Zarządu oraz wielu członków Stowarzyszenia Linda. Pomimo zaproszenia, na spotkanie nie przybyła wójt ani żaden z radnych, którzy uchwalili wzmiankowaną uchwałę. Obecni byli radni z Grotnik, Ustronia i Jedlicza.

Stowarzyszenie Linda zajęło stanowisko w sprawie, składając na ręce radnej Kingi Banasik, pełniącej funkcję wiceprzewodniczącej rady gminy, list otwarty o następującej treści: OZ_List_Otwarty_Linda.

Stowarzyszenia Pinia również przedstawiło swoje stanowisko, formułując je w następującym piśmie: OZ_Pismo_Pinia.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę wzywającą radę gminy do zmiany podjętej wcześniej uchwały i uchwalenie nowej, zgodnej z wolą mieszkańców.

Comments are closed.