Spotkanie Otwarte Stowarzyszenia Linda

Pierwsze spotkanie otwarte Stowarzyszenia Linda zostało zorganizowane w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A w dniu 28 kwietnia 2018 roku. Gospodarzami byli wszyscy Członkowie Założyciele Stowarzyszenia, którzy w taki sposób postanowili zaprezentować mieszkańcom naszego regionu powody założenia i cele działania Stowarzyszenia.

 Zainteresowanie spotkaniem okazało się bardzo duże. Oceniamy liczbę przybyłych na około 150-200 osób. Tak duża frekwencja spowodowała, że dla wielu przybyłych gości zabrakło miejsc siedzących, a łańcuch parkujących przy drodze aut ciągnął się daleko od świetlicy.

 

 Przybyłych gości powitała w imieniu gospodarzy Prezes Stowarzyszenia Linda – Anna Bednarek. Opowiedziała krótką jeszcze historię Stowarzyszenia, które istnieje od września 2017 roku. Następnie przedstawiła zabranym władze – sześcioosobowy Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną, a także pozostałych, obecnych na spotkaniu Członków Stowarzyszenia. Poinformowała o sposobach kontaktu ze Stowarzyszeniem poprzez formularz na stronie internetowej: stowarzyszenielinda.pl, lub bezpośrednio e-mailem: kontakt@stowarzyszenielinda.pl. Na koniec zaprosiła wszystkich chętnych do przyłączenia się do Stowarzyszenia podkreślając, że Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich, a działalność członków ma charakter społeczny i wolontariacki.

 Członek Zarządu Iwona Ambroziak omówiła działania integracyjne i społeczne, które Stowarzyszenie już realizuje. Podkreśliła znaczenie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jedliczu, wspólnie z którym realizowane były imprezy okolicznościowe, przed powstaniem Stowarzyszenia Linda. Omówiła, cieszące się dużą popularnością, konkursy historyczne, dotyczące naszego regionu, którym patronuje Wójt Gminy Zgierz. Dwie edycje konkursu już się odbyły, a obecnie trwa edycja trzecia. Wymieniła pozostałe imprezy, organizowane z okazji Święta Niepodległości i Świąt Bożego Narodzenia oraz Bazar Jedlicki. Podkreśliła znaczenie współpracy z Urzędem Gminy dla realizacji celów społecznych. Kolejny, duży cel, który Stowarzyszenie ma na uwadze to program dla seniorów, zamieszkałych na stałe lub okresowo w naszym regionie.

 Stowarzyszenie planuje szereg działań prozdrowotnych. Mówił o tym, jeden z Członków Założycieli, dr Grzegorz Kieliba, wskazując jako cele pierwszoplanowe organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia zaczną odbywać się wkrótce, a chętni mogą już zapisywać się w Ośrodku Zdrowia w Grotnikach.

 

 

 Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest organizacja warunków do rekreacji i wypoczynku. Mówił o tym Członek Zarządu Michał Lubecki, wskazując na potrzebę istnienia bezpiecznych ścieżek rowerowych, szczególnie w miejscach, gdzie przebiegają one wzdłuż dróg publicznych. W tej sprawie Stowarzyszenie wystąpiło już do właściwych organów, wskazując miejsca, wymagające interwencji. Duże znaczenie dla rekreacji mają siłownie na wolnym powietrzu. Stowarzyszenie widzi potrzebę budowy sieci takich punktów w okolicy i podejmie starania by takie siłownie powstały. Na koniec omówiony został, realizowany wspólnie z Urzędem Gminy, projekt budowy ogródka rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A. Projekt jest w toku, a o szczegółach można dowiedzieć się ze strony internetowej Stowarzyszenia.

 O znaczeniu organizacji społecznych w społeczeństwie obywatelskim mówił jeden z założycieli Stowarzyszenia Bohdan Szymczak. Wskazał, że organizacje te, w szczególności stowarzyszenia, stanowią istotną reprezentację interesów lokalnych społeczności, a koncentrując się jedynie wokół określonych celów są w stanie zmobilizować energię społeczną dla ich osiągnięcia. Omówił główne cele Stowarzyszenia, zapisane w Statucie podkreślając, że ma ono charakter infrastrukturalno-społeczny. Wymienił największe braki w infrastrukturze naszego regionu, do których zaliczył: brak kanalizacji, ułomną komunikację publiczną, brak szerokopasmowego Internetu, zawodne zasilanie w energię elektryczną i przerwy w dostawach wody. Problem zasilania w gaz przewodowy wydaje się być rozwiązany przez projekt realizowany przez Polską Spółkę Gazowniczą. Stowarzyszenie podjęło inicjatywę, przedstawiając pani Wójt Gminy Zgierz oczekiwania mieszkańców odnośnie budowy sieci kanalizacyjnej i zwracając się z prośbą o oszacowanie kosztów oraz perspektyw realizacyjnych. W podobny sposób, podejmujemy działania, mające na celu budowę dodatkowych, dwóch przystanków Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, adresując temat do Marszałka Województwa Łódzkiego.

 O znaczeniu wspólnego działania na rzecz stałych i okresowych mieszkańców naszego regionu mówiła kolejna osoba, należąca do grona założycieli Stowarzyszenia. Wojciech Kaźmierczak zapraszał do przyłączenia się do Stowarzyszenia Linda, dając tym wyraz poparcia dla celów i dążeń naszej młodej organizacji społecznej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, chcących włączyć się czynnie do działań Stowarzyszenia i realizować w ten sposób naszą misję na rzecz wspólnego dobra.

 

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z przybyłymi gośćmi. Wszyscy zgodzili się, że wiejsko-rekreacyjny charakter naszego regionu powinien zostać zachowany, ale życie w warunkach XXI wieku wymaga poprawy infrastruktury. Największą barierą dla rozwoju Grotnik, Ustronia, Jedlicz i Kontrewersu jest brak kanalizacji. Padały z sali głosy, wspominające dawną świetność Grotnik, będących jeszcze nie tak dawno ważnym ośrodkiem wypoczynkowym i zapleczem rekreacyjnym dla aglomeracji łódzkiej. Grotniki wciąż posiadają ten potencjał, który powinien zostać zagospodarowany. Przybyli na spotkanie goście uznali misję i cele Stowarzyszenia za zgodne z ich odczuciem i potrzebami, czego wyrazem było masowe pobieranie deklaracji członkowskich, które w trybie pilnym dodrukowywaliśmy w trakcie spotkania. Wypełnione deklaracje wciąż spływają i wkrótce na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia rozpocznie się proces przyjmowania kolejnych osób do grona członków.

Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy bigosie i pieczonej kiełbasie.

  

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.