NASZE INICJATYWY

Kanalizacja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Wójt Gminy Zgierz z wnioskiem o rozpoczęcie działań, zmierzających do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującej miejscowości: Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki, Ustronie i Zgierz-Kontrewers. W dniu 24 maja 2018 roku, otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo : Odpowiedź Wojt – kanalizacja

W dniu 12-09-2018 skierowaliśmy kolejne pismo, z prośbą o sprecyzowanie działań, jakie Urząd Gminy podjął w kierunku realizacji budowy kanalizacji. Pismo – kanalizacja #2. 

W dniu 17-12-2018 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #2

W dniu 12-07-2019 wysłaliśmy pismo adresowane do Wójt i Rady Gminy z prośbą o informacje o bieżącym stanie prac nad budową kanalizacji. Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Wójt w piśmie z 17-12-2018 określone prace organizacyjne i studialne powinny być w toku.

W dniu 12-08-2019 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #3  Z treści pisma wynika, że w grudniu 2019 roku ma zakończyć się opracowanie kompleksowego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej dla gminy Zgierz.

Na ponowne zapytanie o stan prac otrzymaliśmy 28-02-2020 następującą odpowiedź: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #4

Problem kanalizacji został przez nas zgłoszony podczas trwających konsultacji w sprawie strategii rozwoju gminy Zgierz na lata 2021-2030. Przesłaliśmy następujące pismo: Konsultacje 2020

Ścieżka rowerowa

Poszerzenie pasa drogi powiatowej na ul. Aleksandrowskiej w Jedliczu A

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Starostwa Zgierskiego z wnioskiem o poszerzenie pasa drogowego przynajmniej o szerokość 0,8 m wzdłuż DP nr 5167E (ul. Aleksandrowska w Jedliczu A) na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Rekreacyjnej oraz oddzielenie go linią ciągłą. Rozwiązanie to uczyniłoby bezpieczniejszym zarówno ruch pieszy jak i rowerowy, który obecnie wobec intensywnego ruchu samochodowego na wąskiej drodze jest ewidentnie zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów. W dniu 25 maja 2018 roku otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo: Odpowiedź starostwo – droga

W kolejnym piśmie: Pismo – poszerzenie drogi #2 Stowarzyszenie zwróciło uwagę na fakt, że odpowiedź Starostwa jest rozbieżna z pierwotną intencją wniosku. W dniu 09 sierpnia 2018 otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo: Odpowiedź Starostwo droga #2

Przystanki kolejowe

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wybudowanie dodatkowych przystanków kolejowych w Jedliczu A i Jedliczu B, co dałoby możliwość wygodnego korzystania z lokalnej komunikacji kolejowej, w szczególności obsługiwanej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo: Odpowiedź Urząd Marsz. – przystanki kolejowe

Zaniepokojeni informacjami zamieszczonymi w artykule „Kolej na Zgierz i Ozorków” zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o stan faktyczny tej inwestycji. w dniu 30-12-2019 otrzymalismy nastepującą odpowiedź: Odpowiedź Urząd Marsz. – przystanki kolejowe #2

Energetyka

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o wyjaśnienie przyczyn częstych przerw w zasilaniu domów w energię elektryczną, w tym krótkotrwałych wyłączeń/załączeń, występujących najczęściej podczas złej pogody. Oczekiwaliśmy również określenia podejmowanych i planowanych na przyszłość działań zaradczych. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo: Odpowiedź z PGE

Gaz

Wystąpiliśmy w imieniu mieszkańców z zapytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa o bieżący stan realizacji budowy sieci gazowniczej. W dniu 25-02-2020 otrzymaliśmy następująca odpowiedź: Odpowiedź Polska Spółka Gazownictwa #1

Internet

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do firmy Toya z pytaniem o możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu domów, które nie zostały objęte realizowanym obecnie projektem. W dniu 01-06-2020 otrzymaliśmy następującą odpowiedź: Odpowiedź Toya #1