NASZE INICJATYWY

Kanalizacja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Wójt Gminy Zgierz z wnioskiem o rozpoczęcie działań, zmierzających do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującej miejscowości: Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki, Ustronie i Zgierz-Kontrewers. W dniu 24 maja 2018 roku, otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo : Odpowiedź Wojt – kanalizacja

W dniu 12-09-2018 skierowaliśmy kolejne pismo, z prośbą o sprecyzowanie działań, jakie Urząd Gminy podjął w kierunku realizacji budowy kanalizacji. Pismo – kanalizacja #2. 

W dniu 17-12-2018 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #2

W dniu 12-07-2019 wysłaliśmy pismo adresowane do Wójt i Rady Gminy z prośbą o informacje o bieżącym stanie prac nad budową kanalizacji. Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Wójt w piśmie z 17-12-2018 określone prace organizacyjne i studialne powinny być w toku.

W dniu 12-08-2019 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #3  Z treści pisma wynika, że w grudniu 2019 roku ma zakończyć się opracowanie kompleksowego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej dla gminy Zgierz.

Po kolejnym piśmie wysłanym 03-02-2020 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Wojt – kanalizacja #4.

Ścieżka rowerowa

Poszerzenie pasa drogi powiatowej na ul. Aleksandrowskiej w Jedliczu A

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Starostwa Zgierskiego z wnioskiem o poszerzenie pasa drogowego przynajmniej o szerokość 0,8 m wzdłuż DP nr 5167E (ul. Aleksandrowska w Jedliczu A) na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Rekreacyjnej oraz oddzielenie go linią ciągłą. Rozwiązanie to uczyniłoby bezpieczniejszym zarówno ruch pieszy jak i rowerowy, który obecnie wobec intensywnego ruchu samochodowego na wąskiej drodze jest ewidentnie zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów. W dniu 25 maja 2018 roku otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo: Odpowiedź starostwo – droga

W kolejnym piśmie: Pismo – poszerzenie drogi #2 Stowarzyszenie zwróciło uwagę na fakt, że odpowiedź Starostwa jest rozbieżna z pierwotną intencją wniosku. W dniu 09 sierpnia 2018 otrzymaliśmy w odpowiedzi następujące pismo: Odpowiedź Starostwo droga #2

Przystanki kolejowe

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wybudowanie dodatkowych przystanków kolejowych w Jedliczu A i Jedliczu B, co dałoby możliwość wygodnego korzystania z lokalnej komunikacji kolejowej, w szczególności obsługiwanej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo: Odpowiedź Urząd Marsz. – przystanki kolejowe

Zaniepokojeni informacjami zamieszczonymi w artykule Macieja Petryckiego „Kolej na Zgierz i Ozorków” w nr 8 pisma łódzkie.pl z października 2019 roku, wystosowaliśmy kolejne pismo, o następującej treści: Pismo UM – przystanek PKP #4. W odpowiedzi otrzymaliśmy 30.12.2019 r. następujące pismo: Odpowiedź Urząd Marsz. – przystanki kolejowe #2

Energetyka

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o wyjaśnienie przyczyn częstych przerw w zasilaniu domów w energię elektryczną, w tym krótkotrwałych wyłączeń/załączeń, występujących najczęściej podczas złej pogody. Oczekiwaliśmy również określenia podejmowanych i planowanych na przyszłość działań zaradczych. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo: Odpowiedź z PGE

Sieć gazowa

Stowarzyszenie Linda zwróciło się do Polskieh Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z pytaniem o aktualny stan inwestycji budowy sieci gazowej w naszych miejscowościach. W dniu 25-02-2020 otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: Odpowiedź Polska Spółka Gazownictwa #1